תנאי שימוש

חלק א' – תקנון האתר
המשתתף מאשר בזה, לקבל  הודעות בדוא"ל ו/או  מסרונים (הודעות sms), מהמרכז למשפט מסחרי, הקשורות להשתלמות/קורסים/יומי עיון/סדנאות אליה נרשם ומעוניין להירשם בעתיד.( ניתן לבטל זאת בכל עת בשליחת מייל) .  

כללי
אתר האינטרנט של המרכז למשפט מסחרי (להלן: "האתר") הוא אחד משירותי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן (להלן: "האוניברסיטה") לציבור עורכי הדין ועורכות הדין ולציבור בכללותו. מטרת האתר להעביר מידע ושירותים לציבור זה. באתר זה תנוהל חנות וירטואלית אשר תמכור את פעילויות המרכז וכן יוצעו שירותים שונים כגון: פרסום ומודעות ופרסום מידע ולציבור. 

האתר הינו בבעלות אוניברסיטת בר אילן, ומופעל על ידיה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. 

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתנאים המופעים בתקנון זה ומסכים להם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד בעל האתר ו/או מפעיליו או מי מטעמם. 

"פעולה באתר" משמעה – כל פעולה לשם השתתפות בהשתלמויות/קורסים/ימי עיון המוצעים למכירה באתר, וכן פרסום מודעה בלוח המודעות באתר, או פרסום דעה בפורומים באתר.

אופן ההרשמה

תשלום באמצעות אשראי: רשאים לבצע פעולה באתר מי שברשותו כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל ע"י אחת מן החברות האשראי המצוינות להלן, ואשר הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 

חברות האשראי הינן: ויזה כאל, ויזה אלפא, לאומי קארד, דיינרס קלאב ( ישראל ) בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישרכרט בע"מ ( להלן: חברת האשראי ) 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי, אשר באמצעותה ביצע המשתתף פעולת רכישה באתר. 

תשלום באמצעות העברה בנקאית תעשה לפק' אוניברסיטת בר אילן ( בלבד) מס' עוסק 580063683  חשבון מס' 437880 סניף 414 בנק 20 (מזרחי)  חובה להעביר אישור ההעברה בפקס: 03-7384045 ללא אישור ההעברה בפקס/במייל, התשלום לא נקלט במערכת האוניברסיטאית ! 

תשלום באמצעות המחאה: תכתבנה לפקודת בר אילן (בלבד) לכתובת: המרכז למשפט מסחרי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, מקס ואנה ווב, רמת גן מיקוד 5290002

פרטי משתתף

בעת ביצוע בפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את פרטיו הבאים במדויק וכפי שירצה שירשם לו בתעודת סיום הקורס: שם מלא, מספר ת.ז, מספר טלפון, כתובת למשלוח מכתבים, כתובת דואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים כפי שיידרש לצורך ביצוע הפעולה. 

בעל האתר ו/או מפעילו ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות, פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. אחריות הנרשם היא לוודא כי כל פרטיו נרשמו תקינים ונקלטו נכונים באישור ההרשמה שאם לא כן חובה למסור הודעה למרכז במייל בלבד תוך 7 ימים מיום הרישום. אי מסירת הודעה כאמור מהווה ויתור על תיקון הטעות. 

מילוי הפרטים באתר ע"י המשתתף מהווה אישור לנכונותם. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 והיא אסור מכל וכל. המרכז שומר על זכותו לבטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטים ו/או האחרים העומדים לרשותו כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות, אך מבלי למעט, הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם למרכז 

הרשמה וביטול

המרכז מציע הרשמה על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעתו הבלעדי וכמות כפי שימצא לנכון מעת לעת. 

במידה ויש השתלמות/קורס/סנדה/יום עיון המצריך עמידה בתנאי סף כלשהם, חובה לעמוד בתנאים אלו. 

זכותו של כל משתתף לבטל את ההרשמה על ידי הודעה בכתב למייל comcenter.law@biu.ac.il ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010,  ובלבד שהביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עבודה לפני מועד תחילת ההשתלמות, הביטול כרוך בסך 125 ₪ כדמי ביטול. הרשמה שתבוטל שבוע לפני תחילת ההשתלמות ואילך יחויב בתשלום מלא. 

המרכז שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח את ההשתלמות עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה שלא תיפתח השתלמות, יוחזרו דמי ההרשמה במלואם ולא ייגבה כל תשלום עבור ההשתלמות.

תנאים נוספים

המידע שנאסף אודותיך בעת ביצוע הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו, בעת ביצוע הרכישה, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג ssl, למאגר מידע של המרכז מסחרי וישמרו שם.

המרכז יעשה כל שביכולתו לשמור על פרטי המאגר בצורה ובסודיות הטובה ביותר למעט מקרים של כח עליון.

האוניברסיטה הנה מלכ"ר ואינה גובה מע"מ, הקבלה שתונפק בסיום ההרשמה וביצוע התשלום משמשת לצורך הכרה כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

בוצע תשלום באמצעות אשראי, הקבלה תשלח בסיום התשלום לכתובת המייל של המשתתף והמרכז אינו אחראי בהנפקתה ו/או העברתה בשלב מאוחר יותר.

במידה ותחול טעות סופר באתר כגון: בהדפסה, בתיאור ההשתלמות, במחיר ובתנאי התשלום, ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים המשתתף, רשאי המרכז, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את הרכישה הספציפית.

המרכז שומר לעצמו את זכותו לבטל מכירה מסוימת במקרה שנפלה בה טעות בתום לב בתיאור מסוים או שנבצר מהמרכז לספק הרשמה נוספת, כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיימו של כח עליון.

המרכז נוקט ומקדיש משאבים ואמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה פרטנית. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי המרכז ו'או מי מטעמו  בעניין בלבד בו המרכז אכן נקט אמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות הוראות וכללי השתתפות המפורטים בכללים אלא מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.

סמכות השיפוט בכל מקרה שתתגלע מחלוקת, בין המרכז למשתתף, תהיה של ביהמ"ש המוסמך במחוז תל אביב – יפו והדין החל יהיה הדין של מדינת ישראל.
 

במקרים מסוימים יתכן שינוים בתכנית ההשתלמות, הודעות בדבר השנויים ישלחו במייל ו/או יפורסמו באתר של המרכז למשפט מסחרי.


קישוריות לאתר

רשימת הקישורים אשר מפורסמת ו/או נשלחת במייל נערכת על פי שיקול דעת אובייקטיבית של הנהלת האתר ואינה מתיימרת להיות אמת מידה אובייקטיבית להערכת האתרים המקושרים או חשיבותם.
אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע ע"י המרכז לגבי אותם קישורים.

המרכז אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על קישורים ( מצגות/פסיקה/חקיקה וכיוצב') המופעים באתר.

אין הנהלת האתר מחיבת כי כל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר האינטרנט הנכון או אתר פעיל כלשהו.

צוות האתר יכולים להסיר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתו, ולהימנע מהוספת קישורים חדשים הכל לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה כי קיים קישור לאתר אין משמעה כי אתר מפרסם מידע מלא, מהימן או עדכני.

תכנים באתר

אם לדעתך מידע או תכנים אינם הולמים, או מקוממים, פוגעניים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים, אנא כתוב למייל המרכז  ואנו נבחן את הטענות ונפעל לשינוי הדבר במידת הצורך.

אין המרכז אחראי לנזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על תכנים המופעים באתר.

הנהלת האתר רשאית להסיר בכל עת כל תוכן או תכנים הנמצאים באתר, כולם או מקצתם בלא הודעה מראש.

התכנים בכלולים באתר זה עלולים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס

בעלות וזכויות יוצרים 

האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישמו תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושם של האוניברסיטה ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוק זכויות יוצרים של מד"י, אומנות בינלאומית וחקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לספקיה.

אלא אם נאמר אחרת האתר והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט שימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע., ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע. תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.חלק ב' –
התחייבות המשתתף בהשתלמויות המוכרות גמול השתלמות בלבד!  ( מידעון קורס )

         מתכונת הלימוד בהשתלמות: היקף השעות בתכנית הלימודים הנו 40 שעות אקדמיות אשר 
         תקנה 40 שעות גמול למשתתפים שיעמדו במלא דרישות הקורס ואשר תתפרסנה על-פני התקופה
         המופיעה בתכנית.
 
         באישור תקנון זה, מאשר המשתתף כי ידוע לו שהשתתפות בהשתלמות וקבלת התעודה לצורך גמול השתלמות מותנית במילוי כל הסעיפים שלהן:

1.    על פי הקריטריונים של הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות במשרד החינוך, רק השתתפות מלאה (100% נוכחות) בהשתלמות בת 40 שעות אקדמיות לפחות, עשויה לזכות את המשתתף בגמול השתלמות. על פי קריטריונים אלה, הוועדה רשאים לקבל רק היעדרות מסיבה מוצדקת (מחלה, מילואים, אירוע מדרגה ראשונה) המלווה באישור מתאים (אותו יש להעביר לאחראיות המנהליות במחלקת ההשתלמויות לא יאוחר משבוע ממועד ההיעדרות) ובתנאי ששיעור ההיעדרות לא עולה על 20% משעות הלימוד. היעדרות בשל לימודים בקורס אחר או פעילות במסגרת העבודה אינן מהוות היעדרויות מסיבה מוצדקת ולפיכך אלה לא יאושרו.
העברת האישורים במועד, היא תנאי להשתתפות בקורס ולקבלת תעודה בסיומו.

2.    ידוע לי, כי על פי קריטריונים אלה, נדרשת חתימתי האישית + מספר תעודת זהות עם הכניסה לאולם על דף הנוכחות לא יאוחר מהשעה 16:30 והן בסיום המפגש החל מהשעה 19:45.
רק 2 חתימות ייחשבו כהשתתפות במפגש מלא.
למען הסר ספק- בכל מקרה של איחור בהתייצבות להרצאה הראשונה (16:30) לא תותר החתמה ולכן האיחור ייחשב כחיסור. כנ"ל לגביי חתימה לאחר ההרצאה השנייה, משתלם(ת) אשר יעזבו את המקום ללא חתימה בתום ההרצאה השנייה (19:45) לא יוכלו לחתום למחרת.
"איחור" – הנו כל פרק זמן מעבר לשעה שנקבעה (אף אם מדובר בדקה אחת!)


3.    ידוע לי, כי במידה ואאלץ לצאת במהלך קיום המפגש מסיבה כלשהי, באחריותי לחתום על טופס "יציאה במהלך מפגש" (הטפסים נמצאים אצל האחראיות המנהליות הנמצאת בכניסה לאולם) 

4.    ידוע לי, כי על פי הקריטריונים של הוועדה, מפגש שהתקיים עם פחות משני שלישים ממספר הרשומים, לא ייכלל במניין שעות הלימוד של הקורס, במצב שכזה, יידרש מן המשתלמים להשתתף במפגש השלמה אחר במקומו.

5.    ידוע לי, כי היעדרות מעל שלושה מפגשים מהווה ויתור מראש על זכותי להמשיך ולהשתתף בקורס ואינה מקנה תעודת סיום. 

6.    ידוע לי, והנני מסכים(ה) לכך, כי הסמכות להכרה בזכאותי לקבלת גמול השתלמות מצויה בידי הוועדות המתאימות לכך, ואין המרכז למשפט מסחרי לוקחים על עצמם התחייבות כלשהי בנדון.

7.    הנני מסכים(ה) לכך שפרטיי יועברו לוועדה הנ"ל.
8.    דרישות מן הלומדים במהלך קיום מפגש
  •    אין להביא למפגש ילדים ו/או תינוקות.
  •    אין לצאת מן הכיתה במהלך השיעור למעט מקרים חריגים ומוצדקים.
  •    אין לשוחח בטלפון נייד במהלך השיעור.
  •    אין לאפשר שימוש במחשבים נייחים או ניידים וכן סמארטפונים במהלך השיעורים שלא לצורך המחייב והנוגע ישירות לתכני השיעור הנלמד. 
  •    אסורה קריאת עיתונים או חומר אחר שאינו קשור ישירות לשיעור הנלמד, וכיוצא בזה.

9.    התחייבות משתתף הקורס
הנני מצהיר(ה)  שקראתי את כל סעיפי מידעון זה והבנתי את תוכנו, משמעויותיו ותוצאותיו ואני מאשר את האמור בכל סעיף זה.